Köpvillkor

Köpvillkor

Nedanstående köpvillkor godkänns av kunden vid köp! Likadana villkor gäller vid order godkännande! När kunden beställer eller godkänner offert från Meta4 AB, träder köpvillkoren i kraft!

Priser

Priset gäller fritt Meta4 AB lager och är exklusive mervärdesskatt. Försäljningspriset kan ändras utan förvarning t.ex. till följd av ändringar av inköpspris från leverantörer, tullavgifter, transport- och försäkringsavgifter eller andra avgifter liksom valutakursförändringar och andra effekter.

Fraktkostnad

Meta4 AB använder sig primärt av Postens Företagspaket, Postpaket, Hempaket och brevpostförskott. Vi skickar alltid mot postförskott. Priset bestäms av produktens vikt och volym. Därför är det svårt att i förväg bestämma ett exakt pris för frakten. Dessutom har kunden ofta egna önskemål om hur snabbt man vill ha paketet. Därför har vi inga fasta priser på varje produkt. En del kunder vill förskottsbetala varorna för att slippa postförskottsavgiften. Detta är ingen poäng då man ändå måste skydda frakten med REK, vilket är lika dyrt som postförskottsavgiften.

Betalningsvillkor

Fakturering om 10-30 dagar måste avtalas i förväg. Detta är möjligt för andra näringsidkare. Vid fakturering kan kostnader för ränta, kreditupplysning och hantering tillkomma. Vid dröjsmål med betalning är Meta4 AB berättigad att debitera dröjsmålsränta med 2% per påbörjad kalendermånad efter förfallodatum.

Leverans

Varan skall anses levererad när kund avhämtat varan hos Meta4 AB eller när köparen löst ut varan på annat sätt. Därmed övergår risken för varan till köparen. I samband med utleverans sker Meta4:s fakturering om betalning ej skett dessförinnan. Leverans till köparen eller av denne anvisad adress kan avtalas separat, varvid köparen ansvarar för alla kostnader förenade med leverans, eventuella transportskador anmäls till transportören genom köparens försorg.

Äganderättsförbehåll

Meta4 AB förblir ägare till varan till dess denna är fullständigt betald inklusive räntor, omkostnader, faktureringsavgifter mm. Intill dess att samtliga sådana ersättningar erlagts till fullo skall köparen behandla levererad vara som Meta4 AB egendom, köparen får ej pantsätta eller vidareförsälja varan.

Reklamation

När varan mottagits skall köparen inspektera denna och till Meta4 AB reklamera eventuella fel inom 8 dagar. Fel som upptäcks efter montering samband med test av varan skall anmälas omedelbart till säljaren. Reklamation kan endast omfatta fabrikations- eller materialfel.

Montering

Uppackning, montering, igångsättning, installation eller dylikt ingår inte i priset utan måste överenskommas särskilt med Meta4 AB.

Garantitider

1 års garanti på nya produkter utom förbrukningsvaror direkt gentemot respektive fabrikant. Förlängd garanti finns på en del produkter och kan på många andra produkter tecknas.

Ingen garanti eller bytesrätt på begagnade varor, rea varor eller demonstrations exemplar.

Övrigt 1 års garanti om inget annat anges.

Hårdvarugaranti

Garanti omfattar fel och brister som kan uppkomma i hårdvaran under garantitiden, från fakturadatum, om inte annat anges. Garantin innebär att respektive tillverkare ansvarar för reparationer eller utbyte av

delar på den utrustning som omfattas av garantiåtagandet och som behäftats med fel eller brist. Transport till och från respektive tillverkare bekostas dock av köparen. Likaså står köparen för risken för utrustningen under transporten. Reparation kan efter särskild överenskommelse ske hos köparen.

OBS! Garantin omfattar inte programvaror, backuptagning och liknande. Hårdvarugarantin bortfaller om - Köparen ej kan styrka tidpunkten för förvärvet av utrustningen. - Modifiering utförs eller tillbehör monteras av annan än av Meta4 AB:s auktoriserade personal. - Tillverkarens och/eller Meta4 AB:s instruktioner rörande användning och installation inte följs. - Felet har uppkommit i samband med eller till följd av spänningsfel, brand, inbrott, stöld, vattenläckage, transport och andra externa påfrestningar. - Felet är att hänföra till operativsystemet eller programvaran. - Felet är en följd av fel hos köparen.

Garantiåtagandet omfattar ej förbrukningsmateriel eller slitage. Som förbrukningsmateriel betraktas förpackningar, elektriska sladdar, lampor, säkringar, batterier och enkla elektroniska komponenter.

Garantiåtagandet omfattar ej heller fel som är av kosmetisk art (luckor, repor, slitage, etc). För TFT-skärmar finns särskild pixelpolicy från resp tillverkare. Denna policy innebär oftast att tillverkaren anger hur många s.k. "döda pixlar" som får förekomma utan att tillverkaren är skyldig att ersätta köparen med ny skärm, eller byta ut/reparera skärmen. Ett fåtal pixlar kan därmed vara vilande eller döda utan att det räknas som ett fel enligt tillverkaren.

Programvarugaranti

De programvaror som ingår i maskinen vid leverans omfattas av respektive tillverkares mjukvarugarantier, vilket innebär att Meta4 AB hänvisar till respektive tillverkare gällande mjukvarurelaterade problem. Meta4 AB tar inget ansvar för mjukvarurelaterade problem samt problem som uppstått efter installation av andra programvaror eller drivrutiner eller om köparen själv ändrar inställningar i programvaran eller maskinvarusetup.

Fri Support

Fri teknisk support per telefon ingår under 90 dagar hos respektive tillverkare. Övrig support debiteras från 840 kr/timme exkl. moms. Support innefattar inte utbildning eller installation utan hjälp med felsökning och hänvisning till åtgärd. För den som har extra bråttom kan vi även erbjuda expresservice. Det kostar 1680 kr exkl. moms/tim. Då påbörjar vi servicen inom 4 timmar. Denna måste bokas.

Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar Meta4 AB i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Ansvarsfrihet

Meta4 AB är ej ansvarigt för försening som beror på förseningar hos Meta4 AB leverantörer, förseningar p.g.a. transport från leverantör till Meta4 AB och/eller transport från Meta4 AB till köparen. Meta4 AB:s ansvar för den sålda utrustningen är begränsad till vad som framgår ovan och av dessa villkor i övrigt. Meta4 AB ansvarar ej för indirekta skador som förlust av data, förlorad handelsvinst e.dyl. Meta4 AB ansvarar ej för backuptagning vid hårddisk haveri, eller för att rädda data på havererad hårddisk.

Annullering

Bindande köpeavtal har ingåtts när köparen har accepterat vårt erbjudande. Erbjudandet gäller enligt dessa försäljningsvillkor. Köparen har rätt att avbeställa utrustningen innan leverans skett, varvid dock köparen skall erlägga en summa motsvarande 10% av fakturabeloppet. Om leverans skett av utrustningen måste särskild överenskommelse skriftligen träffas för att utrustningen skall kunna returernas.

Tillägg och ändringar Tillägg och ändringar av dessa försäljningsvillkor skall ske skriftligen för att vara bindande mellan parterna.

Reservationer

Vi reserverar oss för eventuell felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel vad det gäller produkters priser eller specifikationer på denna webbsida.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Meta4 AB kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Meta4 AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.